Biljetto versionshistorik


API

 • Nytt API anrop: getVarurader

Bokningsassistenten

 • Ny funktion "Avbokningsbart minuter innan". Används i Skapa och Ändra flikarna för att ställa in hur länge innan tillfällesstart slutkunder kan avboka sina biljetter på webben om möjligt. Ändrar fälten "Avbokning till" och "avbokningsminuter" på tillfällen. Fungerar på samma sätt som dynamisk bokningsperiod och går att ställa in standardvärden under inställningar och på evenemang.

Mail

 • Ny felhantering av mail inbyggd. Mail som inte kunnat skickas försöker nu automatiskt skickas om upp till tre försök och flaggas nu upp och en röd plupp på huvudmenyn visar om mail inte kunnat lämnats över till mailservern korrekt. Klicka på den röda pluppen på huvudmenyn eller knappen visa fel vid utskick i mail listan. Flaggan kan klickas ur inne på mailkortet för att få den att sluta visas. Tre fel kan orsaka att flaggan dyker upp. Första är att eposten inte är korrekt formaterad. Andra är att domänen som är på eposten inte existerar. I båda dessa fall så försöks inget automatiskt utskick utan användare får manuellt rätta och försöka skicka om. Tredje är att ingen uppkoppling kan göras till mailservern. Då försöker den automatiskt skicka om mailet två gånger till efter första försöket med en kvarts mellanrum. Efter 3 misslyckade försök så flaggas mailet upp för manuell hantering. Omskick behöver göras manuellt även om flaggan klickas ur. 

Rapporter

 • Rapporter för bokföring (5 st) finns nu under Rapporter.

Artiklar

 • Döljvillkor på kontonummer borttaget så man alltid ser kontonummerfältet.

Biljetter

 • Gjort om hur ogiltig PDF fungerar inne på biljetthuvud. Ogiltig PDF blir nu ikryssad om några biljetter som finns i den aktiva PDF:en inte längre är aktiva. PDF:en uppdateras vid omskick eller om en användare laddar ner den via webben.

Inställningar

 • Kontonummer för bokföring finns nu under Inställningar-Ekonomi.
 • Det går nu att radera en resurs som inte synkas från BB.

Mailmallar

 • Förtydligat i kvittomallen att webbcachen behöver uppdateras för att ändringar där ska slå igenom samt lagt in knapp för att uppdatera webbcache inne på kvittomallen.

Meny

 • Rabattkoder, visas nu endast om man kryssat i inställningar att man skall använda rabattkoder.

Uppgradering

 • Ny layout för uppdatera med utvecklarefält för specialanpassningar som behöver göras för kundens system inlagt.

Varurader

 • Kontonummer nytt fält på varuraden, länkas in från artikeln.

Bokningsassistenten

 • Ny funktion för att avboka kommande tillfällen i Bokningsassistenen. Tillfällen med försäljning får avbokningsvarurader och Tillgodokoder mailas ut till berörda kunder med vald mailmall.

Biljetter

 • Samlingsbiljett vid fakturaköp från Blå Boken. Om biljetter köps via faktura från blå boken så kommer biljetterna samlas ihop till samlingsbiljetter. Detta innebär att att biljetterna buntas ihop så att det blir en QR kod för varje evenemang och artikel. Så om t.ex 10 stycken entré har köpts och 10 stycken fika så kommer PDF:en att innehålla 2 QR koder. 1 för Entré och 1 för Fika. Det kommer stå på biljetten att den gäller för 10 stycken i antal på varje biljett. I viseringsappen så behövs det endast en visering och det kommer även att stå att det är en samlingsbiljett och med vilket antal. Det kommer fortfarande att ligga 20 stycken biljetter inne i biljetto som alla viseras när samlingsbiljetten viseras.
 • Nytt fält för biljettinfo inlagt inne på evenemang. Om detta fält fylls i så kommer den infon visas nere i vänstra hörnet på biljetten för alla biljetter skapade på det evenemanget. Om denna fylls i så visas den istället för biljettinfo som är inlagt under inställningar.
 • Biljettutskriften har fått några små ändringar. Det finns nu en liten QR kod uppe i högra hörnet. Denna är samma som den stora QR koden i mitten. Den stora QR koden har även minskats lite och lite mer plats har gjorts för biljettinfo.

Evenemang

 • Under inställningar kan man välja ett standardvärde för avbokningsprocent, som sätts när ett nytt evenamang skapas.
 • Under inställningar kan man välja ett standardvärde för Avbokning ej tillåten, som sätts när ett nytt evenamang skapas.

Inställningar

 • Nya webbflaggor i inställningar:  "Aktivera swish", "Aktivera rabattkoder", "Aktivera tillgodo", "Aktivera startsida sök".

Mailmallar

 • Duplicera mailmall-knapp tillagd. Det går nu enkelt att duplicera en mailmall för admin genom att klicka på duplicera mailmall knappen till vänster om ny mailmall inne på mailmall kortet.

Tillfällen

 • Tillfälle: när man väljer start kl och värdet är större än slut kl sätts slut kl till start kl + 1timme, när man väljer slut kl och tiden är mindre än start kl sätts start kl till slut kl - 1 timme. Gäller endast om tillfällets datum är samma för startar och slutar. Samma gäller för start och slutdatum som sätter slut till samma som startdatum eller start till samma som slutdatum.
 • Lagt in rullgardin för klockslag även under tillfällestid.

Tillgodo

 • Tillgodolistan; Saldofältet utlagt i listan.
 • Tillgodolistan är försedd med sökknappar för visa aktiva och inaktiva med saldo <0

Varurader

 • Ny knapp för att gå till varukorgar från varurader lista.
 • Lagt in varukorgsstatus i varurader lista samt rött streck om varuraden är avbokad, är en avbokningsrad eller om varukorgen har annan status än betald.

Meny

 • Funktion för ombokning inlagd
 • Ombokningknappen i menyn kan döljas med en inställning.

Tillfällen

 • I lista Tillfällen finns nu sökknappar för att söka år, månad, vecka och datum.

Varukorgar

 • I lista Varukorgar finns nu sökknappar för att söka år, månad, vecka och datum.

Inställningar

 • Ny tabell ALTERNATIVGRUPPER under Inställningar där man kan lägga upp grupper.
 • Man kan nu radera en kravgrupp eller alternativgrupp.
 • Det går nu att kontrollera och hämta senaste versionen av viseringsappen under inställningar viseringsenheter fliken.

TART (Tillfällesartiklar)

 • Nu finns kryssruta för "Ej klockslag" på tillfällesartiklar och dess underartiklar. Om denna är ikryssad så kommer biljetter i viseringsappen inte vara känsliga för klockslagen på tillfället och biljetten som skickas till kund kommer inte visa klockslag. Datum tas fortfarande höjd för.

UART (Underartiklar)

 • Nu finns kryssruta för "Ej klockslag" på tillfällesartiklar och dess underartiklar. Om denna är ikryssad så kommer biljetter i viseringsappen inte vara känsliga för klockslagen på tillfället och biljetten som skickas till kund kommer inte visa klockslag. Datum tas fortfarande höjd för.

TART (Tillfällesartiklar)

 • Nytt fält: "Ej lager" på tillfällesartiklar och underartiklar som gör att avräkning mot lager inte görs.

Handboken

 • Nytt exempel på kombibiljetter i handboken, se 10.2

Artiklar

 • Språkhantering mot webben implementerad för artiklar. Fältet benämning är nu språkhanterat så att det går att fylla i olika språk som kommer visas på webben. Det har även tillkommit en ny flik på artiklar som heter webbspråk där det går att se en översikt över alla språkhanterade fält och vilka språk som finns på en artikel.
 • Nu visas med ett kryss i artikellistan om artikel kommer från externt system.
 • Priset blir nu 0 när ny artikel skapas. Tomt gör att artikel inte kommer med i synk.

Evenemang

 • Språkhantering mot webben implementerad för evenemang. Fälten benämning, beskrivning, promotiontext, promotiondatum, bekräftelsetext och beskrivning inställd är nu språkhanterade så att de går att fylla i olika språk som kommer visas på webben. Det har även tillkommit en ny flik på evenemang som heter webbspråk där det går att se en översikt över alla språkhanterade fält och vilka språk som finns på ett evenemang.
 • Ny artikelväljare på evenemang, artikelfliken. Det finns nu en ny knapp under portalen för att lägga till nya artiklar där du kan välja flera artiklar samtidigt och smidigt lägga till på evenemanget. Detta är samma nya artikelväljare som finns på tillfällen.

Tillfällen

 • Ny artikelväljare på tillfällen under fliken artiklar. Det finns nu en ny knapp under portalen där du kan välja flera artiklar samtidigt och smidigt lägga till på tillfället utefter evenemangsartiklarna. Detta är samma nya artikelväljare som finns på evenemang.
 • Startar och slutar-tidpunkterna kan nu inte gå omlott.

Bokningsassistenten

 • Ny knapp vid Ändra artiklar i Bokningsassistenen, kan nu se de artiklar som kommer att ersättas in på valda tillfälle i en portal.

Rabattkoder

 • Knapp för att skapa ny rabattkod inlagd i Kort och Lista.
 • Ny knapp för att skapa engångskod.
 • Ändrat till droplista för begränsningarna.
 • Endast en av begränsningarna Arrangör, Evenemang, Tillfälle kan väljas.
 • Datumperioden för giltighetstiden kontrolleras nu så att datumen inte kan förväxlas.

Rapporter

 • Ny rapport för biljettviseringar i rapporter. Det går nu att ifrån rapporter även ta ut en rapport som ger en översikt på hur biljetter har utnyttjats för antingen ett evenemang, tillfälle och eller en period. Rapporten visar hur många biljetter som är aktiva, viserade, utgångna och de som har övrig status. Övrig status är en sammanslagning av inaktiverade, avbokade och inställda.

Varukorgar

 • På varukorgen finns nu fältet Källa som har värdemängden "Webb/Kassa/Faktura/Extern". Behövs för att kunna spåra källan till varukorgen.

Generiskt

 • Ny sorteringsstandard implementerad i alla listvyer. Det går nu att sortera i alla listvyer genom att klicka på rubriken för fältet du vill sortera. Första gången du klickar på rubriken så sorteras det stigande och om du klickar igen på rubirken så sorteras det fallande.

Bokare

 • På bokaren finns nu fältet Källa som har värdemängden "Webb/Kassa/Faktura/Extern". Behövs för att kunna spåra källan.

API

 • Nivå för API loggen infört. Styrs från Inställningar. 3 nivåer finns: ALL, DEBUG och ERROR. Se Inställningar.
 • FM API har implementerats.

Mailmallar

 • Språkhantering mot webben implementerad för mailmallar. Fälten ämne och meddelande är nu språkhanterat så att mail kan skickas på olika språk beroende på språk som är valt på webben eller vid utskick. På bokare så sparas det språk som användes när ett köp gjorts på webben vilket kan användas vid framtida utskick. Det har även kommit in en ny portal för webbspråk har lagts till på mailmall kort.
 • Förnamn tillagt som alternativ för dynamiska texter på mailmall.

Inställningar

 • Språkhantering mot webben BETA implementerad. Detta innebär att viss beskrivningsdata för evenemang, tillfällen och artiklar nu kommer gå att fylla i för olika språk mot webben mot kunder. Under inställningar så finns det en portal för språk som är valbara mot kund på webben. Det går där att skriva upp vilka språk som ska vara valbara och välja ett standardspråk som används först för kunder mot webben och som fyller i fält på webben om det saknas text på andra språk. Språkkoderna använder ISO 639-1 som standard. SV för svenska och EN för engelska, OBS SE är samiska enligt denna standard. För att kunna fylla i ett annat språk än svenska så finns det en väljare högst uppe i högra hörnet bredvid navigeringspilarna för att välja vilket språk du vill fylla i för fälten. Där kan du välja mellan alla språk som är tillagda i listan i inställningar och inte inaktiverade.