P1 Blå Boken 5.0.20


Anställda

 • Nya och utökade behörighetsfunktioner.

Artiklar

 • Nytt diagram för artikelförsäljning under fliken Artikelkort-Sålt-Diagram.
 • Bättre möjlighet att välja period under fliken Artikelkort-Sålt-Statistiken.
 • Leverantörens kategorikryss visas om man klickar på knappen "Kategorier" på artikelkortet.
 • Ny artikelrapport: Lagersaldo per leverantör (nr 72.) Visar antal i lager just nu sorterat på leverantör. (I artikellistan.)
 • Tre nya sökfunktioner under Visa: Sökning efter artiklar med antal i lager fler än, färre än eller lika med angivet antal. (I artikellistan.)
 • Två nya sökfunktioner under Visa: Sökning efter artiklar som sålt respektive INTE sålt under senaste veckan, månaden, kvartalet, halvåret eller året. (I artikellistan.)
 • Ny knapp "Statistiken" (under knappen Visa): Visa statistikrader för framsökta artiklar. (I artikellistan.)
 • Omvandling av <Datum> och <Tid> fungerar nu även för artikelbiljetter på separat egen biljettskrivare.
 • Man kan nu blockera användare från att göra inleveranser, se fliken Konto (under Anställda Uppgifter).
 • Ny knapp "Felkonterade" (under Visa): Visa felkonterade artiklar. (I artikellistan.)
 • Felkonterade artiklar visar en varningstriangel under fliken Kontering på artikelkortet.

Bekräftelse

 • Mer komplett engelsk bokningsbekräftelse. Bekräftelse nr 16 är nu engelsk i sin helhet. Observera att om man uppdaterar så uppdateras inte filen BBGRAFIK som innehåller alla bekräftelser. Man måste vid uppdatering särskilt beställa att bekräftelse nr 16 omformas till engelska. Vid ny leverans med ny grafikfil är bekräftelse nr 16 på engelska i sin helhet.
 • Det finns nu möjlighet att ha olika texter för e-postade bekräftelser. Se handboken.

Beställning

 • Ny knapp för att kunna e-posta en beställning på beställningskortet.
 • Man kan blockera användare från att skapa beställningar, se fliken Konto (under Anställda Uppgifter).

Bokning

 • Via klickbara orangea informationssymboler kan man nu se information och anteckningar för både kunden, personerna och kopplad person. (På kortet.)
 • Ny sökfunktion "Avbokade" (under knappen Visa): Visar framtida avbokade bokningar. (I bokningslistan.)
 • På bokningskortet visas nu bokningens längd i antal timmar. Visas bredvid "Dag/veckonr" under bokingens datum.
 • När man tar emot obokad grupp kan man nu ange annan fakturamottagare och beställar id.
 • Man kan markera att en grupp har anlänt genom att klicka på en ny knapp: Har kommit. Den gör att gruppnamnet i tidboken får grön fetstil, varvid man kan tydligt se i tidboken att gruppen kommit.
 • Överst till vänster på bokningskortet visas en angivelse om när gruppen kommer, t ex "Måndag nästa vecka", samt hur många timmar de stannar.
 • Nya knappar i Lista bokningar: Plus och minus som gör att man enkelt kan söka nästa vecka eller dag.
 • Om man ändrar bokningstyp och det finns utökade bokningar får man nu en fråga om man vill ändra även de utökade bokningarna.
 • Aviseringen tar nu med fältet Information från bokningskortet, kundnumret och adress, samt fältet Övriga kommentarer från fliken Övrigt på bokningskortet.

Kassa

 • Möjlighet att ställa in så att man får en fråga om kunden vill ha utskrivet kvitto och på så sätt spara papper. Se handboken.
 • Kassagrupp ger möjlighet till olika balanskontering (kontant/kontokort) beroende på kassanummer. Se handboken.
 • Ny knapp: Enkel sök-knapp för sökning av artiklar.
 • Ny knapp: Logga ut i kassabilden.

Kunder

 • När man söker efter en kund med Sök knappen visas nu fältet Avdelning i stället för Telefon.
 • Det är nu tillåtet med VAT nummer som organisationsnummer.
 • Om Land eller Landskod är ifyllt och inte är "Sverige" så kontrolleras inte orgnumret avseende kontrollsiffran.

Order

 • Via klickbara orangea informationssymboler kan man nu se information och anteckningar för både kunden, personerna och kopplad person. (På kortet.)
 • Omarbetad funktion när man väljer paket. Enklare att hantera.

Statistiken

 • Det går nu att ändra på konteringar i statistiken om en artikel fått felaktig kontering. (Under Statistik-Detaljer.)
 • Ny flik: Diagram. Visar försäljningen som stapeldiagram.
 • Rapport 15 visar nu kassaoperatörens kommentar och har en grafisk ruta med plats för handskrivna kommentarer samt signatur.
 • Ny kassabokföringsrapport N1 som visar konteringarna mer korrekt uppställda utan negativa belopp. Se handboken om rapport N1.
 • Ny sökfunktion under Funktioner i Lista statistik: Sök felaktigt konterade rader. Se handboken.
 • Felkonterade rader visar en varningstriangel under fliken Kontering under fliken Detaljer-Intäktskonto.

Tidboken

 • Ytterligare 6 färger finns nu att tillgå för bokningskategorier.
 • Man kan välja i tidboken om man vill se även Avbokade och GårSjälv.
 • Kundnamnet visas nu om man håller muspekaren ovan kundnamnet. Kundnamnet kan ibland vara långt och kan klippas av så man t ex bara ser "Sveriges ...". Håller man muspekaren ovan namnet så visas hela namnet.
 • Informationen som visas om man håller muspekaren ovanför företagsnamnet i veckoöversikten visar nu även guide, värd, vakt och tekniker.
 • Funktionen boka program från tidboken är omarbetad - man kan nu ange kund, betalare, person och information direkt, och sedan välja paket.
 • Man kan nu ta sig till bokningskortet från alla vyer i tidboken genom att klicka på ett eller fler fält.

Generellt

 • Alla hjälpfrågetecken är nu klickbara. Och hjälprutan stannar kvar tills du klickar på den igen.
 • Bättre utformning av periodsökknappar i bokning, faktura, statistik, kvitton, m. fl.
 • Omarbetad funktion när man väljer paket på bokning, faktura och order. Enklare att hantera.
 • Omarbetning av telefonnummerfält så att ledtexterna heter "Telefon" respektive "Telefon 2" överallt i hela systemet. På alla ställen är ledtexterna klickbara så att man kan skicka sms.
 • Inloggningar som görs sparas i en särskild logg så man kan se vem som arbetat i Blå Boken. Finns under knappen "Loggar", fliken "Inloggningar".
 • Ny postortskatalog från mars 2018.