P1 Diarium versionshistorik


P1 Diarium 19.20
 • Anpassad wordrapport möjlig från lista och kort. Dokumentmall av typ Rapport krävs
 • Malldokument på webben
 • Utökad loggning över nedladdade dokument
 • Kunna hämta dokument via API
 • Det går nu att söka dokument på ärendekortet
 • Förbättring av kontroller vid uppdateringar
 • Utökade möjligheter till verifieringsmetod vid anslutning till IMAP för e-post
 • Utökad utrymme för utskrift vid special-anpassad utskrift
P1 Diarium 19.19
 • Kompatibel med FileMaker 2023
 • Möjlighet till fler flikar i enkelt läge
 • Ny värdelista i Skriftväxlingar i avancerad version
 • Flera fältrubriker och värdelistor dynamiskt inställningsbara
 • Filtrera på avdelning i listläget kan nu innehålla fler avdelningar
 • Ny meny i inställningar för val av värdelistor
 • Avslutsdatum och Besvaras senast datum kan ej kan sättas till tidigare än inkommet datum
 • Teknikändring i hämtning av bilagor via Office365 samt bättre hantering av .eml filer
 • Snabbsökning för mina ändrade idag gör nu en mer omfattande sökning
 • Rättat att filer under vissa omständigheter landade fel vid arbete i flera fönster via klient
 • Rättat att datum för skickad e-post ej stämplades på rätt sätt
 • Rättat filnedladdning i e-post-arkivet
P1 Diarium 19.18 (release 2023-03)
 • Nu kan man ha flera diarienummer-serier även i enkelt läge
 • Ny handbok som PDF
 • Utskriften för diariekortet visar nu namn på dokument
 • Förbättrat CC och BCC på e-post
 • Registrator kan nu koppla e-post till befintligt ärende
 • Registrator kan nu radera bilaga
 • Vid utskrift av e-post av registrator saknades ibland dokumentnamnet
 • E-post till BCC och CC gick inte alltid fram
 • Bevaknings-symbolerna X/B syntes ej korrekt i avancerat läge
 • Filterfunktionen på Avdelning är nu lagad
 • Rättat meddelandet vid hämtning av e-post om ingen ny e-post hittades
 • Lagat felaktigt skapat diarienummer under vissa omständigheter vid duplicering av ärende
 • Förbättrat exporten av skriftväxllingar
 • Förändrad teknik vid "skapa nytt ärende" som höjer både prestanda och säkerhet
 • Förändringar i behörigheter som höjer prestanda vid stora datavolymer
 • Förbättrad hantering av malldokument för admin
 • Utökade felkontroller när man skapar dokument från mall
P1 Diarium 19.17 (release 2022-10)
 • Förstoring av listläget fungerar nu bättre
 • Möjligt att välja vilken fält-data som e-postas till handläggare vid nya ärenden och bevakningar
P1 Diarium 19.16 (release 2022-10)
 • Max 100 e-postbrev kan nu arkiveras åt gången
 • Välj under användare eller inställningar vad som skall visas vid inloggning i ärendelistan
 • Senaste ärendet visas vid koppling av e-post till befintligt ärende
P1 Diarium 19.15 (release 2022-10)
 • Vissa fält var svåra att skriva i med webbklienten
 • Möjligt att skapa PDF av e-postbrev innan skapande/kopplande till ärende
 • Möjligt att exportera ärenden och dokument (endast via klient)
P1 Diarium 19.14 (release 2022-09)
 • Krav på lägst version 19.0 på server och klient
 • Stöd för FileMaker 19.5
 • Prestanda-förbättrande åtgärder vid stora mängder e-post
 • Dokument på ett ärende var ibland dolda
 • Lagt till mer kontroller vid hämta e-post med IMAP
 • Tabbar byter namn dynamiskt
 • Menyförändringar
 • Nya snabbsökningsval i ärendelistan för att visa bevakningar
 • WebbSluss
P1 Diarium 19.13 (release 2022-06)
 • Justeringar i uppdatering av loggar enligt ny standard
 • Förbättrad navigering till E-post
 • Bättre dialoger vid hämtning av E-post mot Office 365
 • Förbättrad navigering till ärende från skriftväxlingar och dokument
 • Nytt diariekort nr 4, används i samråd med PositionEtt AB
P1 Diarium 19.12 (release 2022-04)
 • Lagning av fel i datumhantering för nya ärenden i e-post
 • Möjligt med symbol på rad baserat på värde i fält
 • Nytt fält på ärendekortet
 • Flikar i avancerad version går nu att dölja
P1 Diarium 19.11 (release 2022-03)
 • Ibland visades ? i stället för datum vid hämtad e-post
 • Under vissa omständigheter kunde fel eller dubbla dokument skickas via e-post
 • Fel visades inte alltid när skicka e-post misslyckades
 • Fliksystem för dokument / text på delad skriftväxlingsrad visades inte
P1 Diarium 19.10 (release 2022-02)
 • Värdelistan för fältet Annat visades ej korrekt vid sökning
 • Under vissa omständigheter sattes ej löpnummer korrekt i en tabell vid uppdatering
P1 Diarium 19.09 (release 2022-02)
 • Stöd för tvåfaktorsautentisering via P1 SMS
 • Grafiska element som inte kunde användas av inloggad behörighet döljs nu bättre, samt bättre dialog
 • Omarbetad bättre teknik när worddokument skapas från mall
P1 Diarium 19.08 (release 2021-10)
 • Poster i ärende-listan visades ej vid inloggning med Webklient och Edge
P1 Diarium 19.07 (release 2021-08)
 • Helt omarbetat användargränssnitt för att skicka e-post
 • Dynamiska ledtexter för skriftväxlingar
 • Valbart vilka skriftväxlingar som skall bifogas e-post
 • Hover-text över S i listan visar nu statistik
 • Bevakade ärenden markeras nu på ärendekortet med B eller x på fliken för bevakning
P1 Diarium 19.06 (release 2021-05)
 • Om ett ärende markerats med sekretess kommer ett S visas i listan efter datumet
 • Utskrift av enskild rad är nu möjlig
 • Vissa ledtexter i listan var ej dynamiska
 • Vissa ledtexter på diariekortets utskrift var ej dynamiska
 • Mer information från rader syns nu på utskriften för diariekortet
P1 Diarium 19.05 (release 2021-04)
 • Avbryt försvann under vissa omständigheter vid koppla e-post
 • Ladda ner många dokument hanterade inte alltid flera filer med samma namn
 • Ladda ner dokument med "," i namnet fungerade ej i WebDirect
 • Visa dokument med anpassad sökväg fungerade ej under vissa omständigheter
 • Under vissa omständigheter kunde dokument skrivas över vid skicka e-post
P1 Diarium 19.04 (release 2021-02)
 • Hämta / Skicka e-post med Office 365 kompatibelt med WebD och server
 • Dossienummer kan sätta andra fält
 • Ny utskrift “Aktuell lista utökad” visar senaste skriftväxling liggande A4
 • Registrator såg inte alltid alla ärenden
P1 Diarium 19.03 (release 2020-11)
 • Lista över dokument finns med delad vy för enklare hantering av ett dokument
 • Kontonr möjligt med dropdown på värdelista. Nya inställningar måste göras
 • Användarbild enklare att uppdatera
 • Dropdown döljs i sök. Kan inte användas sedan tidigare.
 • Koppla e-post i flytande fönster
 • Om två parter hette samma sak, visades endast den ena i värdelista. Nu visas även part-id i listan
 • Arbeta-behörigheten kunde inte infoga dokument på skriftväxlingskortet
 • Klick på antal kopplade ärenden funkade ej i WebDirect
 • I sällsynta fall kunde inte e-post skickas p.g.a. problem med registrering
 • Vid massnedladdning av dokument med klient laddades endast sista dokumentet ner om flera dokument hade samma namn
 • Server e-post vid bevakning fungerade ej som tänkt
 • Prestandaoptimeringar relaterat data
 • Prestandaoptimeringar
P1 Diarium 19.02 (release 2020-11)
 • Lista över rader finns med delad vy för enklare hantering av en rad
 • "Visa dokument"-knappen ovan rad visade alla dokument, även de i huvudet
 • Antal dokument visades även när inga dokument på skriftväxling fanns
 • Visar när en användare senast var inloggad på användarkortet
P1 Diarium 19.01 (release 2020-10)
 • Möjligt att visa alla dokument kopplade till en rad för enklare nedladdning.
 • Fältet Annat kan innehålla en värdelista om värden finns i inställningar.
 • Lista över skriftväxlingar finns med delad vy för enklare sökning, visning och hantering.
 • Antal kopplade ärenden syns nu med en siffra på “kedjan” på kortet.
 • Kopplade ärenden markeras med “kedja” i listan, klicka för att visa kopplade ärenden.
 • Rättad personnummer-kontroll vid tomt personnummer eller avsaknad av tusensiffra.
P1 Diarium 19.00 (release 2020-09)
 • Appen är nu kompatibel med FileMaker 19.
 • Möjligt att hämta / skicka e-post med Office 365 (dock ej med webbklient).
 • Ny behörighet Registrator (kan hämta e-post och skapa ärenden).
 • Vid skicka e-post läggs mottagande person till som Namn (om unik e-post finns).
 • Nu fungerar automatisk klarmarkering av bevakning vid avslut.
 • Rättat dublettkontrollen av personnummer från personkortet.
 • Om kopplat ärende finns visas en symbol i listan, klicka för att visa kopplade ärenden.
P1 Diarium 18.10 (release 2020-06)
 • Utökad felkontroll för e-post vid skapa rad automatiskt.
 • Varning om fil finns vid visa fil.
 • Rättat att om flera diarieserier används så misslyckades det ibland att skapa ärende från e-post.
P1 Diarium 18.09 (release 2020-06)
 • Fält för antal dokument på rad är större.
 • Byte av ikon visa e-postbilaga.
 • Prestandaförbättring vid hämta e-post.
 • Tabbar vid rad uppdateras bättre.
 • Prestanda i snabbsökning lista (söker ej bevakning eller försenat).
 • Adresser på dokument hämtas från parter.
P1 Diarium 18.08 (release 2020-05)
 • Möjligt att välja vilka parters adresser som skall uppdateras.
 • Filtrerar hårdare för radbrytningar och mellanslag vid inmatning.
 • Adresser på Parter uppdaterades ej om tom adress på person.
 • Om e-post innehöll visst innehåll skapades ej rad automatiskt.
 • Bara titta kom ej in via webbklient.
 • Inaktivkrysset gick ej att klicka på i webbklienten.
P1 Diarium 18.07 (release 2020-05)
 • Möjligt att ställa vart dokument skall sparas vid Visa.
 • Ikonbyte för Visa dokument för att ej förvirra med Exportera.
 • Lagat sökmöjlighet på handläggare.
 • Radnummer skapades inte under vissa omständigheter.
 • Möjligt att bestämma vart dokument skall sparas vid “Visa dokument” (endast klient).
 • Skriftväxling och rubrik syns vid klick på “visa stort”-symbolen.
 • Möjligt att klippa och klistra i Sök part.
 • Möjligt att välja om e-post skall raderas från e-postservern.
P1 Diarium 18.06 (release 2020-04)
 • Gammal information syntes inte i vissa fält.
 • Fullständigt handläggarnamn sparas nu på kortet.
 • Under vissa omständigheter skapades inte skriftväxling automatiskt.
 • Listan Int / Ext sparades ej korrekt.
 • Möjligt med fler automatval för avdelning.
 • Lagat att handläggare hade en “spöktext”.
 • Justerat fältbredd på e-postlista inkommet.
 • CC och BCC beter sig som Till vid skicka e-post och möjligör “typeahead” och lista.
 • Exportera dokument visar Spara istället för att Spara till temporär mapp.
P1 Diarium 18.05 (release 2020-04)
 • Ladda upp dokument till rad fungerar nu bättre i webbklienten.
 • Radnumret borttaget på skriftväxlingskortet.
 • Värdelista med handläggare på märkning borttagen på skriftväxlingskortet.
 • Nu möjligt att redigera dokumentrubriken på skriftväxlingskortet.
 • Möjligt att se detaljer på dokument på skriftväxlingskortet.
P1 Diarium 18.04 (release 2020-04)
 • Möjligt att hämta mappnamn på e-postserver för att enklare kunna välja
 • Knapp för att bifoga sidfot2 fil
 • Duplicera ärende gav ibland tomt år i diarienumret
 • Automatskapad skriftväxling fungerade inte om e-post hämtades via server
 • Sidfot 2 följde inte alltid med
P1 Diarium 18.03 (release 2020-02)
 • Möjligt att ladda upp fler dokument samtidigt (endast klient)
 • Möjligt att sätta krav på fält vid spara eller avsluta
 • Symbol för bevakningar på rad. Klick går till portal
 • Antal dokument visas åter på rad. Klick går till portal
 • Alla rad-dokument går att visa i lista för enklare export och överblick
 • Fråga om klarmarkera bevakningar vid avsluta ärende
 • Välj  avdelning och få automatiskt handläggare eller omvänt, baserat på användaren
 • Dokument kan döljas på ärendet och visa anteckningar istället- Alla rad-dokument går att visa i lista för enklare export och överblick
 • Fråga om klarmarkera bevakningar vid avsluta ärende
 • Möjligt att automatiskt sätta typ och kategori på rad vid in och ut e-post
 • Sidfot och alltid bifoga dokument vid skicka e-post
 • Möjligt att alltid utesluta sekretessmarkerade rader från e-post generering
 • Bevakningar kopplat till rader raderas numera
 • I vissa lägen raderades dokument från e-post när rad raderades
P1 Diarium 18.02 (release 2019-12)

- Möjligt att hämta epost via schema på servern
- Möjligt att duplicera ärende med tillhörande parter
- Möjligt att koppla samman ärenden
- Möjligt att lägga bevakning vid autoskapande av rad från e-post
- Möjlig att lägga till flera till/cc/bcc i skicka mail. Separera med , eller ;
- Dokument kan skrivskyddas med “Klar”
- Direkt-telefon och e-post finns vid lägg till person från part